หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คำขวัญ
นายสุชาติ ศิลปหัสดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น
 

ผ้าละว้ากกเชียง  
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 

 
  พันธกิจ
 
 
  (การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี)
 
ศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว
 
จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูป
 
ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและก้ารบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
 
แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ้าหน่าย ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 081-3781759 , 035-595689 ต่อ 11
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562