หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คำขวัญ
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น
 

ผ้าละว้ากกเชียง  
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 

 
  พันธกิจ
 
 
  (การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี)
 
ศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว
 
จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูป
 
ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและก้ารบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
 
แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ้าหน่าย ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 035-595-689
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562