หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คำขวัญ
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น
   
 
 

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการส่งออก
 
 
 
แนวทางเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
 
 

การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
 
 
 
แนวทางเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
 
แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ให้เอื้ออำนวยประโยชน์อย่างยั่งยื่น
 
 

การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน
 
แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 

การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ และส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป
 
 
 
แนวทางการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ
 
แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมด้านกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง
 
 

การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
 
 
 
แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริหารและบริหารด้วยความโปร่งใส
 
แนวทางการบูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
 
 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดี ได้มาตรฐานสากล
 
 
 
แนวทางการมีโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด
 
แนวทางการจัดระบบผังเมืองรวม ก าหนดเขตพื้นที่ในการก่อสร้างต่างๆ
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 035-595-689
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562