หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยขมิ้น รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
โทร : 085-4298877
นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยขมิ้น
โทร : 085-4298877
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-4298877
นางปัฐมา พลยุทธ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0816055997
นายชูเกียรติ กัณพัฒนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0898375442
นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 085-4298877
นางสาวไพริน เหลื่อมทองหลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 085-4298877