หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯ [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2