หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คำขวัญ
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น
 

ผ้าละว้ากกเชียง  
 

หาดทรายท้ายเขื่อน

อุทยานแห่งชาติพุเตย

วัดหนองยาว
 
 
 
 
 
 
ประกาศ เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลห้วยข [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 19 
ประกาศ เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้องของร [ 7 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
ประกาศเผยแพร่ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้องของรถยนต [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
 
ทต.เจดีย์ ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา โครงการซ๋อมสร้างถนนลาดยางแอส [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่กองดิน งบแสดงฐานะการเงินปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.พิหารแดง ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบร [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.พิหารแดง การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.วังยาว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านช้าง ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี ป้าย2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
อบต.องค์พระ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 98 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็น [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.วังยาว ระชาสัมพันธ์. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.วังยาว โครงการอบรมเกษตรกรสู่่เกษตรอินทรีย์ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.ต้นตาล ทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.วังน้ำซับ ประกาศ : แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 101 
ทต.วังน้ำซับ ประกาศ : เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลห้วยข [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.วังคัน ประกาศ เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินท [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.บ้านกร่าง ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
อบต.หนองสาหร่าย ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ป [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองสาหร่าย การอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.วังคัน ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paveme [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.วังคัน ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยว [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
 
 
 
   
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว133  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว131 [เอกสาร]  [ 17 ม.ค. 2565 ]
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว132  [ 17 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว130  [ 17 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว110  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว127  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว117  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
 
 
  งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
 
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 203  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ม.ค. 2564)    อ่าน 3515  ตอบ 25  
 
 
   
สพ 0023.3/ว 971 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/966 การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัมนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว968 รายงานสรุปการดำเนินโครงการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 946 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวมเพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 944 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2565ฯ  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 101 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 100 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 8  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.3/ว881 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 15 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 99 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.5/ว 841 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.5/ว 840 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.5/ว 839 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 846 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 845 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.3/ว882 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.3/ว98 ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเข้าร่วมชมการบรรยายหัวข้อกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด 19 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.3/ว97 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.3/ว884 ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.2/ว 806 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
สพ0023.2/ว 799 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.pdf (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 035-595-689
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562