หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
คำขวัญ
นายสุชาติ ศิลปหัสดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น
 

ผ้าละว้ากกเชียง  
 

หาดทรายท้ายเขื่อน
 
 
 
 
  บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
  มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ไม่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย การวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล งานทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล และประสานหน่วยงานราชการอื่นๆ การจัดทำงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานสถิติจัดเก็บข้อมูล งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์และงานธุรการ
 
  บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน การงบประมาณ งานผลประโยชน์ งานเร่งรัดรายได้ งานพัฒนารายได้ จัดเก็บภาษี ของท้องถิ่น งานแผนที่ภาษี และทรัพย์สิน งานสถิติการคลังต่าง ๆ ดำเนินประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระอาคาร เร่งรัดและแจ้งเตือนผู้มีหน้าที่เสียภาษี อากร ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ อบต. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ งานจัดทำสถิติรายรับ รายจ่าย ของ อบต. ตลอดจนจัดซื้อจัดจ้างในงานต่างๆ รวมทั้งการจัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินของ อบต. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
  มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายตลอดจนการปรับปรุงก่อสร้างถนนทางเท้า ท่อระบายน้ำ สวนสาธารณะ งานไฟฟ้าสาธารณะ บริการประปา สำรวจออกแบบ เขียนแบบถนน อาคารสะพานแหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการงาน ควบคุมอาคารงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 081-3781759 , 035-595689 ต่อ 11
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562