หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
คำขวัญ
นายสุชาติ ศิลปหัสดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงานคุณภาพชีวิต
ถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนสังคมเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
รัก ห้วยขมิ้น สร้าง ห้วยขมิ้น
   
 
ประวัติตำบล
ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากทางภาคอีสาน ได้อพยพมาอยู่บริเวณลำห้วย ซึ่งลำห้วยแห่งนั้นมีต้นขมิ้นขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นมาก จึงตั้งชื่อบริเวณนั้นว่า "ห้วยขมิ้น"
ประวัติหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต.ห้วยขมิ้น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตำบล
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
ตำบลห้วยขมิ้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 155 ตารางกิโลเมตร หรือ 96,875 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขามีพื้นที่ประมาณ 155 ตารางกิโลเมตร หรือ 96,875 ไร่ ่
จำนวนประชากร

ตำบลห้วยขมิ้น มีประชากรทั้งหมด 9,337 คน

จำนวนครัวเรือน 3,079 ครัวเรือน

ชาย 4,614 คน คิดเป็นร้อยละ 49.42

หญิง 4,703 คน คิดเป็นร้อยละ 50.58

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 60.24 คน/ตารางกิโลเมตร
 
อาชีพในตำบล

การผลิตที่สำคัญของตำบล ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรส่วนมากปลูก อ้อย มันสำปะหลัง นอกจากนี้มีการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ข้าว และพืชผักสวนครัวต่าง ๆ แต่ปลูกในปริมาณ ไม่มากนัก กระจัดกระจาย อยู่ตามหัวไร่ปลายนาและตามสวนหลังบ้าน สำหรับการเลี้ยงสัตว์พบว่าส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภค และจำหน่าย ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และแพะ

การประกอบอาชีพหลักของประชากรในตำบล ได้แก่ การทำไร่ รับจ้าง และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
อาณาเขตติดต่อ
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนิคมกระเสียว
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังคัน และตำบลหนองมะค่าโมง  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง
 
สภาพภูมิประเทศ
 

ตำบลห้วยขมิ้น มีพื้นที่ประมาณ 60% เป็นป่าและภูเขา 40% เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ทั้งหมดเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 
อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
ตำบลวังยาว
อำเภอด่านช้าง
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ม.11
ม.12
ม.13
ม.14
ม.15
ม.16
ตำบลวังคัน
และตำบลหนองมะค่าโมง
ตำบลนิคมกระเสียว
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน/คน
  1   บ้านวังกุ่ม 471 515 986 314  
2   บ้านชัฏหนองยาว 313 291 604 231
  3   บ้านวังกกจาน 422 473 895 333  
4   บ้านทุ่ง 347 347 694 219
  5   บ้านพุบ่อง 361 382 743 215  
6   บ้านน้อยป่าแฝก 185 191 376 128
  7   บ้านป่าขี 367 355 722 243  
8   บ้านกกเต็น 212 213 425 149
  9   บ้านกกตาด 322 308 630 196  
10   บ้านกกเชียง 247 261 508 190
  11   บ้านป่าเลา 291 355 646 203  
12   บ้านห้วยแห้ง 222 221 443 144
  13   บ้านหนองพลับ 210 200 410 108  
14   บ้านห้วยขมิ้น 200 183 383 156
  15   บ้านใหม่กกเต็น 220 223 443 127  
16   บ้านใหม่ไทรทอง 224 205 429 123
    รวม 4,614 4,723 9,337 3,079
 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 081-3781759 , 035-595689 ต่อ 11
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2562